Main Area

Nyerj egy tálca Dreher Pale Ale sör!

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

„Nyerj egy tálca Dreher Pale Ale sört!” játékra

A szabályzat hatálya

A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Sörtúra Kft. (1213 Budapest, Puli sétány 25.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2018. április 04. és április 08. között megrendezésre kerülő „Nyerj egy tálca Dreher Pale Ale sört!” nyereményjátékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Jelen játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett promócióra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően a játékban részt vesznek oly módon, hogy:

- a Játék ideje alatt a Szervező által üzemeltetett szuretlen.hu weboldal hírlevelére feliratkozik (a továbbiakban: Hírlevél) 2018. április 04. és április 08. között a Szervező által a szuretlen.hu weboldalon közzétett jelentkezési íven keresztül, megadja nevét, e-mail címét, és elfogadja feliratkozás feltételeit.

A Játékos a szuretlen.hu weboldal hírlevélre való feliratkozással automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Hírlevél feliratkozás előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a Szervező által kiküldött, és az általa üzemeltetett szuretlen.hu hírlevelére feliratkoznak.

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

Az a Játékos tud részt venni a Játékban, aki a Játék ideje alatt a Szervező által üzemeltetett szuretlen.hu weboldal hírlevelére feliratkozik (a továbbiakban: Hírlevél) 2018. április 04. és április 08. között a Szervező által a szuretlen.hu weboldalon közzétett jelentkezési íven keresztül, megadja nevét, e-mail címét, és elfogadja feliratkozás feltételeit.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt történik, a Játékban a Játékos nem tud részt venni. A Játékot vagy a nyeremény átvételét követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

A Játék időtartama

A Játék kezdő időpontja: 2018. április 04. 12:00 óra
A Játék záró időpontja: 2018. április 08. 09:59 óra.

A Játékosok a Játék kezdő és záró időpontja között tudnak a Szervező által üzemeltetett szuretlen.hu weboldal hírlevelére feliratkozni a jelen játékszabályzatban leírt módon.

Nyeremények

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

- összesen 1 tálca (24 darab 0,5 literes doboz) Dreher Pale Ale sör (a továbbiakban: Nyeremény)

A Játékos tudomásul veszi, hogy a fenti Nyeremény átvételére a Szervező által meghatározott úton történő módon kerül sor, melyről a nyerteseket a sorsolást követően értesíti.

Sorsolás

A Játék időtartama alatt összesen 1 tálca sör kerül kisorsolásra a Hírlevél feliratkozói között.

A Játék során a nyeremény sorsolására az alábbi időpontban kerül sor:
2018. április 08. 12:00

A sorsoláson 1 fő nyertes + 3 pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Nyeremény kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével az előzetes regisztrációkor megadott adatokból véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerül sor.

Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása

A Sorsoláson 3 fő pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben:

a) a Játékos a Játék regisztráció során megadott e-mail címén a szabályzatban jelzett határidőn belül nem elérhető, vagy

b) a Játékos a Nyereményért nem jelentkezik a szabályzatban jelzett határidőn belül, vagy

c) a Játékos a Nyereményről lemond, vagy

d) a Játékos a Játékból kizárásra kerül.

A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

A nyerteseket a Szervező a játék regisztráció során megadott e-mail címen a sorsolást követően értesíti a Nyereményről, a nyertesek nevét a Szervező közzéteszi Facebook oldalán a Sorsolást követően.

A nyertesek jogosultak a Nyereményről lemondani legkésőbb a Sorsolás időpontjától számított 2 napon belül (hétvégi napokat is beleértve) a Szervező email címére ([email protected]) küldött e-mailben.

Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A megadott személyes adatok kezelője a Sörtúra Kft.

Egyéb rendelkezések

Szervező a jelen promóciós szabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy szüneteltesse vagy megszüntesse azt, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékkal kapcsolatos panaszok bejelentésére, kezelésére a szuretlen.hu ÁFF panaszkezelésre vonatkozó szabályai vonatkoznak.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

2022 Szűretlen. Fejlesztette: Totel